Kontakt

Regulamin

Regulamin Apartamentów Blue Flowers

Adres obiektu: Apartamenty Blue Flowers
78-111 Sianożęty, ul. Lotnicza 1
www.blueflowers.pl
Tel. 574-350-354

1. Zasady ogólne

Doba hotelowa:

 • Rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 10:00 następnego dnia.

Rezerwacja:

 • Aby dokonać rezerwacji, należy wpłacić zadatek w wysokości 50% kwoty wynajmu.
 • Dane do przelewu:
  • Nazwa: Apartamenty Blue Flowers
  • Adres: 78-111 Sianożęty, ul. Lotnicza 1
  • Tytuł przelewu: „Rezerwacja apartamentu Blue Flowers w dniach ____r – imię i nazwisko, adres zameldowania, nr telefonu, email”
  • Nr konta: PL 16 1090 1320 0000 0001 2343 9654
  • Kod SWIFT (BIC code) Santander Bank Polska: WBKPPLPP

Rezygnacja i skrócenie pobytu:

 • W przypadku rezygnacji lub skrócenia pobytu przez Najemcęjuż zameldowanego, Hotel zatrzymuje 100% opłaty za zarezerwowany pobyt.

2. Zasady korzystania z apartamentów

Cisza nocna:

 • Obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00.

Zwierzęta domowe:

 • Zwierzęta domowe są akceptowane za jednorazową opłatą w wysokości 100 zł.
 • Najemca – Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu.
 • Najemcama obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.
 • Przy meldowaniu Najemcajest zobowiązany posiadać aktualną kartę szczepień zwierzęcia.

Palenie:

 • Palenie wyrobów tytoniowych lub e-papierosów jest możliwe wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
 • W szczególności zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub e-papierosów w apartamentach.
 • Każdorazowe naruszenie tego zakazu uprawniaWynajmującego do naliczenia kary umownej w wysokości 1000 zł.

3. Zasady korzystania z terenu Kompleksu i części rekreacyjno – sportowej

Dzieci:

 • Dzieci mogą korzystać z placów zabaw i innych atrakcji na terenie Kompleksu Pięć Mórz w tym przede wszystkim z części rekreacyjno – sportowej wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, na wyłączną ich odpowiedzialność.
 • Opiekunowie prawni dzieci odpowiadają za przestrzeganie przez dzieci ustanowionych zasad korzystania z atrakcji.

Odpowiedzialność materialna:

 • Najemcaponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiekt, powstałe z jego winy, osób mu towarzyszących lub z winy odwiedzających go osób.
 • Wynajmujący zastrzega sobie możliwość braku zwrotu kaucji wpłaconej przez Najemcęza wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 • Spis urządzeń znajduje się na stronie internetowejhttps://www.blueflowers.pl

4. Zasady korzystania z części Rekreacyjno-Sportowej

 • Strefa rekreacyjno-sportowa w tymbasen, brodzik dla dzieci, jacuzzi, sala wypoczynkowa ze ścianą solną oraz sauny są otwarte codziennie od godz. 9:00 do 21:00, z godzinną przerwą między 14:00-15:00.
 • Osoby korzystające ze strefy rekreacyjno-sportowejsą zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zaleceń ratowników.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia nieszczęśliwych wypadków, śmierci, uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowia, postronie Najemcy i osób mu towarzyszących na terenie całego budynku w szczególności w części rekreacyjno – sportowej.
 • Najemca oraz osoby mu towarzyszącesą uprawnieni do korzystania na własne potrzeby z części rekreacyjno – sportowej znajdującej się w części wspólnej budynku zgodnie z Regulaminem obowiązującym w części rekreacyjno – sportowej.
 • Najemca oraz osobymu towarzyszące oświadczają, że zapoznali się i akceptują treść Regulaminu korzystania z części rekreacyjno – sportowej.
 • Ewentualne skutki nieprzestrzegania przez Najemcę oraz osobymu towarzyszące, przepisów Regulaminu korzystania z części rekreacyjno – sportowej obciążają w całości Najemcę.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności w przypadku działania lub zaniechania Najemcy i osóbmu towarzyszących skutkującego śmiercią, uszkodzeniem ciała, uszczerbkiem na zdrowiu u innych osób, na terenie całego budynku w szczególności w części rekreacyjno – sportowej.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne wyrządzone przez Najemcę oraz osobymu towarzyszące na terenie całego budynku w szczególności w części rekreacyjno – sportowej.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Najemcy oraz osobymu towarzyszące, w tym także w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu w części rekreacyjno – sportowej.
 • W przypadku wyrządzenia przez Najemcę oraz osobymu towarzyszące na terenie budynku oraz części rekreacyjno – sportowej szkody skutkującej odpowiedzialnością odszkodowawczą, Najemca zobowiązuje się dobrowolnie w całości naprawić szkodę powstałą wskutek ich działania lub zaniechania.

Bezpieczeństwo:

 • W przypadku wypadku lub szkody, należy niezwłocznie poinformowaćfirmę zarządzającą apartamentem, tel. 576-669-441

5. Postanowienia dodatkowe

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo:

 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież bądź szkody powstałe z tytułu pozostawionych otwartych drzwiwynajmowanego apartamentu.
 • Każda osoba przebywająca na terenie Kompleksu Pięć Mórz zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Wpłata zadatku na poczet kosztów pobytu jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i Regulaminu.
 • Obiektjest przeznaczony dla wypoczynku rodzin z dziećmi. Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu zobowiązana jest do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i niezakłócający pobytu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa Obiektu oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony), przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, BHP i przepisów przeciwpożarowych.
 • Każda osoba nieprzestrzegająca zasad opisanych w Regulaminie, zachowująca się w sposób niewłaściwy, wulgarny lub agresywny w stosunku do obsługi Pięć Mórz lub innych osób przebywających w Obiekcie, osoba pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie terenu Obiektu. W razie odmowy dobrowolnego opuszczenia terenu Obiektu, osoba taka może zostać przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania prowadzonego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 • Każda z osób, która zawarła umowę na pobyt w Obiekcie Pięć Mórz (dalej zwana Gościem), ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie Obiektu, jak za zachowania własne. Najemcamoże zostać obciążony karą umowną w kwocie 2000 zł w przypadku naruszenia zasad pobytu w Obiekcie przez niego lub osoby, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie Obiektu. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zasad przez Najemcę lub osoby, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie Obiektu, dopuszcza się także możliwość rozwiązania zawartej z Gościem umowy na pobyt w Resorcie ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu. Obciążenie karą umowną nie wyłącza uprawnienia do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu Obiektu, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.

Odpowiedzialność cywilna:

 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne wyrządzone przez Najemcę na terenie całego budynku, w szczególności w części rekreacyjno-sportowej.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Najemcy oraz osób towarzyszących, w tym także w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu w części rekreacyjno-sportowej.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez Najemcę właścicielom/posiadaczom sąsiednich lokali, w szczególności z racji niewłaściwej eksploatacji lokalu będącego przedmiotem najmu.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne wyrządzone przez Najemcę na terenie wynajmowanego apartamentu.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu,utracie lub kradzieży mienia należącego do Najemcy oraz osób towarzyszących, w tym także w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu na terenie wynajmowanego apartamentu.
 • Wynajmującynie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu kompleksu Pięć Mórz, ani za kradzież jakiekolwiek rzeczy pozostawionej w pojeździe.

Dziękujemy za wybór Apartamentów Blue Flowers i życzymy udanego pobytu!